Laagste prijsgarantie
Alles op voorraad
Binnen 5 werkdagen
Cash & Carry
Recycle

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Butler Nederland BV, Handelsnaam: Super-Seat gevestigd aan de Plantijnweg 20, Culemborg 4104BB. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23049507

Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die bij super-Seat goederen aanschaft en/of diensten afneemt.

Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Super-Seat tot het verrichten van werkzaamheden door Super-Seat ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Super-Seat en de koper gesloten overeenkomsten.

2.2 Super-Seat sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Super-Seat zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Super-Seat op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

 

Artikel 3: Overeenkomsten/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en exclusief BTW, emballage en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3.2 De door Super-Seat gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Een overeenkomst met Super-Seat komt tot stand wanneer koper via de website van Super-Seat één of meerdere producten heeft besteld.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4: Overmacht

4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Super-Seat dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.2 Super-Seat kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.

4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 60 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Super-Seat mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Super-Seat jegens de koper bestaat.

4.4 Tekortkomingen van Super-Seat in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

4.5 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Super-Seat toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 

Artikel 5: Levering, leveringstermijn en risico-overgang

5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Super-Seat te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.

5.2 Alle genoemde prijzen op de website van Super-Seat zijn excl transportkosten.

5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Super-Seat. Schade die Super-Seat lijdt ten gevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Super-Seat komt volledig voor rekening en risico van koper.

5.4 Wij doen er alles aan om onze goederen binnen 5 werkdagen te laten bezorgen door DHL. Een door Super-Seat opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Super-Seat in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn.

5.5 De binding van Super-Seat aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Super-Seat in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Super-Seat aangegeven leveringstermijn.

5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door Super-Seat te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

5.7 Super-Seat is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

5.8 Onze transporteur zal d.m.v. email en sms de koper op de hoogte stellen van levering. Er worden twee leverpogingen gedaan en als deze beide worden gemist kunt u de goederen zelf afhalen of opnieuw betalen voor levering. De zending kan pas opnieuw worden verzonden zodra de goederen weer retour zijn gekomen van de vervoerder, hou er dus rekening mee dat dit uw zending flink zal vertragen.

 

Artikel 6: Emballage

6.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Super-Seat.

 

Artikel 7: Afwijkende kleuren

7.1 Kleuren kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen en onderling verschillen. Alles is vooraf te bekijken en uit te zoeken in onze showroom te Culemborg.

 

Artikel 8: Betalingen

8.4 Alle goederen dienen vooraf betaald te zijn voordat Super-Seat zal uitleveren.

8.5 Betalingen geschieden via bank/giro/ideal etc onder vermelding van het ordernummer op de bankrekening van Butler Nederland BV.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Iedere levering van goederen door Super-Seat aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Super-Seat wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Super-Seat is voorbehouden.

9.2 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is Super-Seat gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent Super-Seat hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen voor rekening van de koper.

9.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

 

Artikel 10: Klachten

10.1 De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of Super-Seat de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Super-Seat er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.

10.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

10.3 Reclamaties dienen binnen vijf dagen na ontvangst te worden gemeld per mail naar info@super-seat.com. Controleer dus alles direct wanneer u de goederen ontvangt.

10.4 De prestatie van Super-Seat geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

 

Artikel 11: Garantie, retouren & annuleren

11.1 Super-Seat Geeft alleen garantie op nieuwe goederen, outlet en tweedehands goederen vallen buiten de garantie. U kunt alles voor aankoop bekijken in onze showroom.

11.2 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

11.3 Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs.

11.4 Super-Seat heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

11.5 Ruilen, retourneren of annuleren na aankoop is niet mogelijk bij onze groothandel bij B2B klanten. Alle goederen kunt u vooraf bekijken in onze showroom te Culemborg.

11.6 Herroepingsrecht is alleen van toepassing bij B2C klanten.

11.7 Bij annulering van betaalde facturen brengen wij 30% administratie en handelingskosten in rekening van de factuurwaarde bij B2B klanten.

11.8 Bij annulering van een betaalde order aan de deur brengen wij 40% administratie, handelings en transportkosten in rekening van de factuurwaarde bij B2B klanten.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Super-Seat is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Super-Seat is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Super-Seat bekend was of behoorde te zijn.

12.2 Super-Seat is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.

12.3 Super-Seat is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

 

Artikel 13: Transport

13.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Super-Seat, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Super-Seat door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.

13.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf Super-Seat naar koper is de aansprakelijkheid van Super-Seat beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht bij geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Super-Seat worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Utrecht.

 

Artikel 15: Overige bepalingen

15.1 Super-Seat garandeert alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.

15.2 Super-Seat is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

15.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden, uitleg

16.1 Super-Seat is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Super-Seat zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.

16.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

 

Artikel 17: Copyright Super-Seat

17.1 Op alle teksten en illustraties van Super-Seat berust auteursrecht.

17.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van Super-Seat, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.

17.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van Super-Seat via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

17.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van Super-Seat toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.